INFORMATYKA W ZARZĄDZANIU

OPTICO

OPTICO

Hurtownia danych - Oprogramowanie do analiz i raportowania

OPTICO

Prowadzenie działalności gospodarczej to ciągłe podejmowanie decyzji. Aby osiągnąć sukces należy wyprzedzać konkurencję i szybko reagować na zmiany otoczenia. System OPTICO oparty o mechanizmy hurtowni danych Microsoft znacznie przyspiesza i ułatwia analizę sytuacji ekonomicznej firmy oraz zmniejsza ryzyko podejmowanych decyzji.

 

Informacja - najcenniejszy zasób

Informacja - najcenniejszy zasób

W czasach dynamicznych zmian i równie dynamicznie działającej konkurencji, podejmowanie trafnych decy­zji biznesowych staje się jednym z kluczowych czynni­ków rozwoju firmy. Skuteczne reagowanie na zmiany zachodzące w otoczeniu i wewnątrz organizacji wy­maga, aby decyzje podejmowane były w sposób szybki i śmiały, co obarczone jest określonym ryzykiem. By maksymalizować liczbę trafnych decyzji, a jednocze­śnie minimalizować ryzyko menedżerom potrzebne są jak najbardziej aktualne informacje oraz narzędzia, które ułatwią ich agregację i analizę. Sztuką jest bowiem nie tylko gromadzenie, ale też efektywne przetwarzanie danych, tak by przynosiły korzyści biznesow­i.

 

Zwykle kolejnym krokiem po wdrożeniu systemu klasy ERP jest system Business Inteliigence. O ile ten pierwszy pomoże uporządkować, usprawnić i zwiększyć efektywność procesów zachodzących w firmie, o tyle BI umożliwia analizę tych procesów i obranie skutecznej drogi rozwoju w przyszłości.

Dlaczego OPTICO?

Dlaczego OPTICO?

OPTICO poprzez ułatwienie dostępu do informacji sprawia, że wszelkie podejmowane decyzje są efektywniejsze. Zwiększa się jakość planowania, prognozowania i określania strategii. Przyśpieszeniu ulegają analizy, a jednoznaczna ocena sytuacji ekonomicznej staje się dużo prostsza.

 
Wszystko to umożliwia zbudowanie trwałej przewagi konkurencyjnej opartej na rzetelnej i aktualnej informacji. Standardy oferowanych usług odpowiadają pogłębionej analizie potrzeb i oczekiwań klientów.
 

Dzięki wdrożeniu aplikacji Użytkownik znacznie szybciej odkrywa przyczyny zjawisk i zależności pomiędzy nimi – co pozwala szybko reagować – w celu zmniejszenia kosztów, podniesienia przychodów i zysków, czyli tych kategorii ekonomicznych, które ostatecznie wpływają na rentowność.

 

Dzięki OPTICO wszystkie dane i informacje, znajdują się w jednym miejscu, niezależnie od źródeł ich pochodzenia. Ideą aplikacji jest bowiem zebranie rozrzuconych informacji w jednej hurtowni danych, z której nie obciążając systemów transakcyjnych, można będzie je przeglądać i analizować.
 
Dodatkowo dane te są już wstępnie zagregowane i uporządkowane. Dzięki standaryzacji danych wzrasta poziom wykorzystania informacji i całych systemów informatycznych.

Dla kogo OPTICO?

OPTICO przeznaczona jest dla firm z wdrożonymi pakietami systemów transakcyjnych. Systemy te gromadzą olbrzymie ilości danych, ale zwykle nie mają narzędzi do przetworzenia ich na użyteczne informacje i wiedzę. OPTICO stanowi ich naturalne dopełnienie, pozwalając tworzyć dowolne zestawienia i analizy w zakresie prowadzonego biznesu.

 

Użytkownicy, dla których dedykowana jest aplikacja:
 • Zarząd firmy
 • Kadra kierownicza wyższego, średniego i niższego stopnia
 • Służby planistyczne i raportujące
 • Pracownicy operacyjni
 
System daje możliwość korzystania z jednej bazy danych przez kilkadziesiąt osób jednocześnie.

Jakie korzyści daje OPTICO?

Jakie korzyści daje OPTICO?

Przejrzysty układ danych w systemie OPTICO powoduje szybkie wykrywanie nieprawidłowości występujących w działaniu organizacji i procesach w niej zachodzących w celu ich ciągłego doskonalenia. OPTICO ułatwia spojrzenie na organizację, jako na całość, pozwala na szybkie i łatwe analizowanie ogólnych danych oraz odnajdywanie szczegółowych informacji potrzebnych do podejmowania trafnych decyzji.

 
Analiza danych zarówno w formie liczbowej, jak i graficznej ułatwia wybór wąskiej grupy najistotniejszych danych wymagających ciągłego monitorowania. Natomiast dzięki zwężeniu danych, sam nadzór nad nimi staje się dużo bardziej efektywny i mniej czasochłonny. Aplikacja daje możliwość analizy danych pod względem wielomiarowym i wieloprzekrojowym (dzięki temu możemy jednocześnie obserwować wiele miar dla jednego zjawiska lub grupy zjawisk np. ilość, wartość i średnią cenę sprzedaży).

Dzięki wykorzystaniu intuicyjnego interfejsu znacząco ulega skróceniu czas i droga oczekiwania na informację zarządczą. Aplikacja umożliwia skrócenie czasu potrzebnego na odnajdywanie problemów i usuwaniu ich źródeł. Daje możliwość przeznaczenia większej ilości czasu na analizy, wnioskowanie i podejmowanie lepszych decyzji, nie tracąc go na szukanie oraz przygotowywanie danych. Użytkownik może samodzielnie budować dowolne raporty i zestawienia, bez konieczności uprzedniego, czasochłonnego, żmudnego przygotowywania danych lub gotowych analiz i raportów przez działy IT.
 
Niewątpliwą zaletą korzystania z OPTICO jest fakt, że wszelkie analizy i raporty otrzymujemy praktycznie natychmiast (w ciągu kilku sekund). Trafiają one od razu i bezpośrednio do zainteresowanych użytkowników.
 
OPTICO dostarczając kompleksowe dane w prostej formie, znacząco wpływa na wzrost świadomości, zaangażowania oraz wpływ kadry kierowniczej średniego i niższego szczebla na koszty, przychody i efektywność, a graficzna prezentacja danych ułatwia analizę również osobom, które bezpośrednio nie zajmują się finansami jednostek gospodarczych.
 

Dzięki zastosowaniu w systemie komponentów MS Excel poruszanie się po systemie jest bardzo proste, nawet dla zupełnie początkujących Użytkowników.

 

Atutem OPTICO jest możliwość eksportowania danych w wybranym widoku do arkuszy MS Excel, co umożliwia ich łatwą i szybką dystrybucję w bardzo zawężonej formie, jak również przekazanie ich użytkownikom niemającym dostępu do aplikacji.

 

Trójwymiarowe wykresy dają możliwość analizowania zależności pomiędzy wymiarami danych. W aplikacji dostępna jest szeroka gama technik wizualizacji danych. Wizualizacja danych w różnych postaciach pozwala szybko odkryć trendy zjawisk oraz zauważyć zależności, których nie widać przy analizie danych liczbowych.
 
Zbudowanie aplikacji w oparciu o hurtownię danych skutkuje poprawą jakości i spójności danych potrzebnych do podejmowania decyzji. Na uwagę zasługuje fakt, że hurtownia może zawierać takie dane, które dotychczas nie były wykorzystane w celach zarządczych ze względu na brak logicznych powiązań pomiędzy nimi.
 
OPTICO daje możliwość wykorzystania już istniejącej infrastruktury IT i stworzenie wartości dodanej do istniejących systemów. Jednocześnie wszelkie analizy tworzone w systemie OPTICO opierają się o dane zgromadzone w hurtowni danych, stąd też żaden zewnętrzny system ERP czy CRM nie jest obciążany zapytaniami do swoich baz danych.

Zastosowanie OPTICO

 • tworzenie codziennych raportów Finansowo-Księgowy
 • tworzenie zestawienia obrotów i sald z kont księgowych
 • analiza w aspekcie wielookresowym (aplikacja umożliwia analizę danych w dowolnie zadanym okresie czasu, nie koniecznie w danym roku księgowym)
 • sprawne monitorowanie wielu centrów odpowiedzialności, wielu oddziałów jednocześnie, także na zasadzie porównań bezpośrednich
 • analiza stanów magazynowych
 • szacowanie rentowności usługi, produktu, działu, oddziału
 • analiza palety oferowanych usług, produktów
 • prowadzenie zaawansowanych analiz sprzedaży w różnych miarach i wymiarach
 • zarządzanie siecią oddziałów oraz możliwość mierzenia efektywności poszczególnych oddziałów i biur handlowych
 • szeroki dostęp do wskaźników powodujący, że monitorowanie staje się codzienną aktywnością
 • zapewnienie stałej informacji o kondycji finansowej poprzez łatwy i szybki dostęp do danych o aktywach jednostki oraz o źródłach finansowania działalności 
 • bieżące zarządzanie wartością Firmy (aktywa, pasywa)
 • skrócenie cyklu „menedżerskiego sprzężenia zwrotnego” - przyśpieszenie reakcji w krytycznych sytuacjach dzięki szybkiemu dostępowi do danych przekrojowych
 • możliwość redukcji kapitału zaangażowanego w zapasy dzięki wieloprzekrojowej analizie rotacji zapasów, materiałów i towarów
 • budowanie strategii organizacji oraz spójnej z nią macierzy zadań ogólnych i szczegółowych odnoszących się do kontaktów z klientami, pracownikami, dostawcami
 • trafna wycena usług dostarczanych klientom zarówno zewnętrznym jak i wewnątrz przedsiębiorstwa
 • rejestracja i śledzenie wszystkich kontaktów z klientami, dostawcami, pracownikami
 • kontrola wykonania budżetu organizacji w ujęciu czasowym i przedmiotowym
 • usprawnienie procesu planowania, monitorowania i wzrost efektywności firmy

Wymagania sprzętowe

SERWER sprzęt - parametry minimalne:

 • Technologia procesora: Pentium 4
 • Częstotliwość taktowania procesora: 1,6 GHz
 • Pamięć operacyjna: 4 GB
 • Przestrzeń dyskowa: minimum 200GB (RAID 1+0, RAID 5, RAID 6)
 • Napęd optyczny DVD
 • Streamer do archiwizacji wg uznania i możliwości posiadanych rozwiązań sieciowych lub inna metoda archiwizacji
Oprogramowanie serwera: SQL Server 2008 z Analysis Services oraz Integration Services lub nowsze
 
Oprogramowanie stacji roboczych użytkowników: MS Office XP Professional lub nowszy, konta użytkowników pracujące w domenie Windows
Newsletter

Certyfikaty:

 

                   

Partnerzy:

 

               

 

© 2007-2016 Copyright by BMM Sp. z o.o.

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies, zapisywane na urządzeniu użytkownika. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Korzystając z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

Polityka cookies
Realizacja: Ideo

CMS   Edito Powered by