INFORMATYKA W ZARZĄDZANIU

OPTICO - Hurtownia Danych Szpitalnych

OPTICO - Hurtownia Danych Szpitalnych

Hurtownia Danych Szpitalnych - system do analiz i raportowania

Hurtownia Danych Szpitalnych - system do analiz i raportowania

Zarządzanie Jednostką Ochrony Zdrowia to konieczność ciągłego podejmowania trudnych decyzji. Aby zarządzać skutecznie należy szybko reagować na zmiany zachodzące wewnątrz organizacji i w otoczeniu. System OPTICO oparty o mechanizmy hurtowni danych Microsoft znacznie przyspiesza i ułatwia analizę sytuacji ekonomicznej jednostki oraz zmniejsza ryzyko podejmowanych decyzji.

Informacja – najcenniejszy zasób

Informacja – najcenniejszy zasób

Coraz częstszym wymaganiem podmiotów działających na rynku zdrowia – świadczeniodawców jest, aby dane gromadzone w systemach dostarczały informacji dla celów zarządczych w sposób przejrzysty i wygodny. Skuteczne reagowanie na zmiany zachodzące w otoczeniu i wewnątrz organizacji wy­maga, aby decyzje podejmowane były w sposób szybki i śmiały, co obarczone jest określonym ryzykiem.

 

By maksymalizować liczbę trafnych decyzji, a jednocze­śnie minimalizować ryzyko menedżerom potrzebne są jak najbardziej aktualne informacje oraz narzędzia, które ułatwią ich agregację i analizę. Sztuką jest bowiem nie tylko gromadzenie, ale też efektywne przetwarzanie danych, tak by przynosiły korzyści ekonomiczne.

 

OPTICO stanowi naturalne dopełnienie systemów dziedzinowych funkcjonujących w większości Szpitali. Zebranie wszystkich zgromadzonych w nich danych w jednej Hurtowni Danych sprawia, że kadra zarządzająca ma dostęp do spójnej informacji.

Dlaczego OPTICO?

Dlaczego OPTICO?

OPTICO poprzez ułatwienie dostępu do informacji sprawia, że wszelkie podejmowane decyzje są efektywniejsze. Zwiększa się jakość planowania, prognozowania i określania strategii opartej na rzetelnej i aktualnej informacji. Przyśpieszeniu ulegają analizy, a jednoznaczna ocena sytuacji ekonomicznej jednostki staje się dużo prostsza.

 

Dzięki wdrożeniu aplikacji Użytkownik znacznie szybciej odkrywa przyczyny zjawisk i zależności pomiędzy nimi – co pozwala szybko reagować – w celu zmniejszenia kosztów, podniesienia przychodów i zysków, czyli tych kategorii ekonomicznych, które ostatecznie wpływają na rentowność.

 

Dzięki OPTICO wszystkie dane i informacje, znajdują się w jednym miejscu, niezależnie od źródeł ich pochodzenia. Ideą aplikacji jest bowiem zebranie rozrzuconych informacji w jednej hurtowni danych, z której nie obciążając systemów dziedzinowych, można będzie je przeglądać i analizować.

 

Dodatkowo dane te są już wstępnie zagregowane i uporządkowane. Dzięki standaryzacji danych wzrasta poziom wykorzystania informacji i całych systemów informatycznych.

Dla kogo OPTICO?

OPTICO przeznaczone jest dla jednostek ochrony zdrowia  z wdrożonymi pakietami systemów dziedzinowych zarówno administracyjnych (część szara), jak i medycznych (część biała). Systemy te gromadzą olbrzymie ilości danych, ale zwykle nie mają narzędzi do przetworzenia ich na użyteczne informacje i wiedzę. Służy do tego OPTICO, pozwalające tworzyć dowolne zestawienia i analizy w zakresie prowadzonej działalności.

 

Użytkownicy, dla których dedykowana jest aplikacja:

 • Dyrekcja jednostki
 • Kadra Kierownicza
 • Służby planistyczne i raportujące
 • Pracownicy operacyjni
 
System daje możliwość korzystania z jednej bazy danych przez kilkadziesiąt osób jednocześnie.

Jakie korzyści daje OPTICO?

Jakie korzyści daje OPTICO?

Przejrzysty układ danych w systemie OPTICO powoduje szybkie wykrywanie nieprawidłowości występujących w działaniu organizacji i procesach w niej zachodzących w celu ich ciągłego doskonalenia. OPTICO ułatwia spojrzenie na organizację, jako na całość, pozwala na szybkie i łatwe analizowanie ogólnych danych oraz odnajdywanie szczegółowych informacji potrzebnych do podejmowania trafnych decyzji.

 
Analiza danych zarówno w formie liczbowej, jak i graficznej ułatwia wybór wąskiej grupy najistotniejszych danych wymagających ciągłego monitorowania. Natomiast dzięki zwężeniu danych, sam nadzór nad nimi staje się dużo bardziej efektywny i mniej czasochłonny. Aplikacja daje możliwość analizy danych pod względem wielomiarowym i wieloprzekrojowym (jednoczesna analiza i kontrola np. kosztów w podziale na oddziały, ośrodki powstawania kosztów, rodzaje usług, jednostki chorobowe itp.).

Dzięki wykorzystaniu intuicyjnego interfejsu znacząco ulega skróceniu czas i droga oczekiwania na informację zarządczą. Aplikacja umożliwia skrócenie czasu potrzebnego na odnajdywanie problemów i usuwaniu ich źródeł. Daje możliwość przeznaczenia większej ilości czasu na analizy, wnioskowanie i podejmowanie lepszych decyzji, nie tracąc go na szukanie oraz przygotowywanie danych. Użytkownik może samodzielnie budować dowolne raporty i zestawienia, bez konieczności uprzedniego, czasochłonnego, żmudnego przygotowywania danych lub gotowych analiz i raportów przez działy IT.
 
Niewątpliwą zaletą korzystania z OPTICO jest fakt, że wszelkie analizy i raporty otrzymujemy praktycznie natychmiast (w ciągu kilku sekund). Trafiają one od razu i bezpośrednio do zainteresowanych Użytkowników.
 
OPTICO dostarczając kompleksowe dane w prostej formie, znacząco wpływa na wzrost świadomości, zaangażowania oraz wpływ kadry kierowniczej średniego i niższego szczebla na koszty, przychody i efektywność, a graficzna prezentacja danych ułatwia analizę również osobom, które bezpośrednio nie zajmują się finansami jednostki.
 

Dzięki zastosowaniu w systemie komponentów MS Excel poruszanie się po systemie jest bardzo proste, nawet dla zupełnie początkujących Użytkowników.

 

Atutem OPTICO jest możliwość eksportowania danych w wybranym widoku do arkuszy MS Excel, co umożliwia ich łatwą i szybką dystrybucję w bardzo zawężonej formie, jak również przekazanie ich Użytkownikom niemającym dostępu do aplikacji.

 

Trójwymiarowe wykresy dają możliwość analizowania zależności pomiędzy wymiarami danych. W aplikacji dostępna jest szeroka gama technik wizualizacji danych. Wizualizacja danych w różnych postaciach pozwala szybko odkryć trendy zjawisk oraz zauważyć zależności, których nie widać przy analizie danych liczbowych.
 
Zbudowanie aplikacji w oparciu o hurtownię danych skutkuje poprawą jakości i spójności danych potrzebnych do podejmowania decyzji. Na uwagę zasługuje fakt, że hurtownia może zawierać takie dane, które dotychczas nie były wykorzystane w celach zarządczych ze względu na brak logicznych powiązań pomiędzy nimi.
 
OPTICO daje możliwość wykorzystania już istniejącej infrastruktury IT i stworzenie wartości dodanej do istniejących systemów. Jednocześnie wszelkie analizy tworzone w systemie OPTICO opierają się o dane zgromadzone w hurtowni danych, stąd też żaden system dziedzinowy nie jest obciążany zapytaniami do swoich baz danych.

Zastosowanie OPTICO

 • tworzenie codziennych raportów Finansowo-Księgowy
 • tworzenie zestawienia obrotów i sald z kont księgowych
 • analiza w aspekcie wielookresowym (aplikacja umożliwia analizę danych w dowolnie zadanym okresie czasu, nie koniecznie w danym roku księgowym)
 • sprawne monitorowanie wielu centrów odpowiedzialności, wielu oddziałów jednocześnie, także na zasadzie porównań bezpośrednich
 • analiza stanów magazynowych
 • szacowanie rentowności prowadzonej działalności, jadnostek organizacyjnych, świadczonych usług itd.
 • analiza palety oferowanych świadczeń i usług
 • prowadzenie zaawansowanych analiz sprzedaży w różnych miarach i wymiarach
 • szeroki dostęp do wskaźników powodujący, że monitorowanie staje się codzienną aktywnością
 • zapewnienie stałej informacji o kondycji finansowej poprzez łatwy i szybki dostęp do danych o aktywach jednostki oraz o źródłach finansowania działalności 
 • bieżące zarządzanie aktywami i pasywami jednostki
 • skrócenie cyklu „menedżerskiego sprzężenia zwrotnego” - przyśpieszenie reakcji w krytycznych sytuacjach dzięki szybkiemu dostępowi do danych przekrojowych
 • redukcja kapitału zaangażowanego w zapasy dzięki wieloprzekrojowej analizie rotacji zapasów, materiałów i towarów
 • budowanie strategii organizacji oraz spójnej z nią macierzy zadań ogólnych i szczegółowych
 • trafna wycena świadczonych usług
 • rejestracja i śledzenie wszystkich kontaktów z pacjentami, dostawcami, pracownikami
 • kontrola wykonania budżetu organizacji w ujęciu czasowym i przedmiotowym
 • wgląd w kluczowe informacje operacyjne, pozwalający na szybkie określenie problemów i szans
 • wzbogacenie danych o raporty wspierające podejmowanie decyzji
 • szacowanie ryzyka dzięki dostępowi do pełnej informacji o organizacji
 • usprawnienie procesu planowania i monitorowania

Wymagania sprzętowe

SERWER sprzęt - parametry minimalne:

 • Technologia procesora: Pentium 4
 • Częstotliwość taktowania procesora: 1,6 GHz
 • Pamięć operacyjna: 4 GB
 • Przestrzeń dyskowa: minimum 200GB (RAID 1+0, RAID 5, RAID 6)
 • Napęd optyczny DVD
 • Streamer do archiwizacji wg uznania i możliwości posiadanych rozwiązań sieciowych lub inna metoda archiwizacji
Oprogramowanie serwera: SQL Server 2008 z Analysis Services oraz Integration Services lub nowsze
 

Oprogramowanie stacji roboczych użytkowników: MS Office XP Professional lub nowszy, konta użytkowników pracujące w domenie Windows

Newsletter

Certyfikaty:

 

                   

Partnerzy:

 

               

 

© 2007-2016 Copyright by BMM Sp. z o.o.

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies, zapisywane na urządzeniu użytkownika. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Korzystając z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

Polityka cookies
Realizacja: Ideo

CMS   Edito Powered by