Aktualności

Aktualności

Projekt PSIM zmienia oblicze podkarpackich szpitali

04-03-2016
informatyzacja szpitali na Podkarpaciu

 

Województwo Podkarpackie jako jedno z pierwszych w kraju rozpoczęło rozbudowę infrastruktury informatycznej jednostek ochrony zdrowia. Dziś, po ponad 6 latach od przyjęcia projektu budowy Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej, może poszczycić się tytułem lidera w obszarze e‑zdrowia.

 

Projektem PSIM, którego koszt wyniósł ponad 60 mln zł, objętych zostało dwadzieścia osiem jednostek, w tym osiem szpitali wojewódzkich, dziewiętnaście powiatowych oraz szpital MSW. W założeniach przedsięwzięcia leżało zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych na Podkarpaciu, poszerzenie dostępu do informacji medycznej dla obywateli, poprawa jakości procesu leczenia i bezpieczeństwa pacjentów oraz usprawnienie procesu zarządzania ochroną zdrowia.

 

Projekt zakładał stworzenie unikatowego w skali kraju rozwiązania, obejmującego niezwykle szeroki zestaw e‑usług medycznych, w ramach Regionalnego Centrum Informacji Medycznej. Zdalny dostęp do informacji o dostępności świadczeń i specjalistów w poszczególnych placówkach, wyszukiwarka usług medycznych, elektroniczna rejestracja na wizytę, wymiana on-line dokumentacji medycznej pacjentów pomiędzy jednostkami czy elektroniczna wymiana informacji między świadczeniodawcami a organami nadzoru, to tylko niektóre z zadań PSIM.

 

Rewolucja w szpitalach powiatowych

 

Osiągnięcie założonych celów wymagało szeregu inwestycji w infrastrukturę techniczną i oprogramowanie podkarpackich szpitali, zwłaszcza powiatowych, które dotychczas najmocniej odczuwały niedofinansowanie rozwiązań IT.

 

SP ZOZ w Przeworsku, dzięki udziałowi w projekcie PSIM, dokonał kompleksowej informatyzacji. Placówka, nakładem blisko 4 mln zł, zmodernizowała sieć strukturalną, zyskała nową infrastrukturę sprzętową, rozwiązania dystrybucji i archiwizacji obrazów RIS/PACS oraz wdrożyła Zintegrowany Szpitalny System Informatyczny.

 

Wdrożone oprogramowanie pozwoliło uporządkować dokumentację medyczną i zrezygnować z wielu formularzy papierowych, w efekcie czego możliwy stał się szybki, elektroniczny dostęp do dokumentacji pacjenta oraz danych ratunkowych.

 

- Skróceniu uległ czas przygotowania czytelnej dokumentacji wypisowej, kart informacyjnych, zaświadczeń, zaleceń lekarskich czy recept. Niemal całkowicie zrezygnowaliśmy z druków i formularzy zamawianych w drukarni –  informuje Janusz Szynal, Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa SPZOZ w Przeworsku.

 

Inwestycja w nowoczesny system medyczny zwraca się w postaci konkretnych oszczędności. - Elektroniczna gospodarka lekowa, prowadzona w systemie od zamówienia, aż po rozliczenie z NFZ, umożliwia monitorowanie zużycia leków na pacjenta i eliminowanie przypadków nadmiernego zużycia czy nieuzasadnionego podania leków. Zoptymalizowaliśmy także gospodarowanie krwią i jej składnikami. System znacznie ułatwił prowadzenie sprawozdawczości w zakresie krwiolecznictwa – dodaje Janusz Szynal.

 

Pozytywne zmiany w przeworskim szpitalu odczuwają także pacjenci. Elektroniczna rejestracja do specjalistów ułatwiła zarządzanie kolejkami oczekujących oraz ich obsługę. W efekcie skrócił się czas oczekiwania na wizytę. Znacznie krócej niż dotychczas trzeba także czekać na wyniki badań.

 

Rewolucja informatyczna dokonała się również w Zespole Opieki Zdrowotnej w Ropczycach. Za ponad 3,5 mln zł zakupiono nowy sprzęt, m.in. serwery, stacje robocze, terminale i infomaty, rozbudowano sieć komputerową i Szpitalny System Informacyjny, który dotychczas, w części medycznej, funkcjonował w bardzo ograniczonym zakresie.

 

W wyniku poczynionych inwestycji znacznie ograniczono papierową dokumentację medyczną i ręczne prowadzenie rejestrów. Poprawiła się również jakość przekazywanych informacji. Możliwe stało się stworzenie Medycznej Karty Pacjenta zawierającej dane dotyczące pobytów pacjenta w szpitalu, podania leków, ale także związanych tym kosztów. Zlecenia w formie elektronicznej błyskawicznie trafiają do laboratorium, pracowni RTG lub innej komórki, co skróciło czas oczekiwania na wynik, który zwrotnie trafia on-line do zleceniodawcy. Ma to szczególne znaczenie z uwagi na dwie lokalizacje placówki, oddalone od siebie o ponad 7 km.

 

- Zaobserwowaliśmy znaczne skrócenie czasu poświęcanego na prowadzenie dokumentacje medycznej. Wartością dodaną jest to, że dokumentacja jest prowadzona w sposób czytelny i przejrzysty – wspomina Adam Bałut, były Dyrektor ZOZ w Ropczycach.

 

Ważnym elementem projektu było wdrożenie Systemu Informowania Kierownictwa, opartego o mechanizm hurtowni danych, umożliwiającego przygotowanie analiz w obszarze kosztów, gospodarki lekami i rozliczeń z NFZ. - System raportujący daje niesamowite możliwości. Fantastyczne jest to, że błyskawicznie można uzyskać wiedzę o stanie finansów, realizacji kontraktu i innych istotnych obszarach działania placówki. Wszystko to z systemu, w dowolnym momencie i z dowolnego miejsca – zachwala rozwiązanie Adam Bałut.

 

Świadkami sporych zmian są pacjenci i pracownicy Szpitala Powiatowego w Nisku. Rozbudowa Szpitalnego Systemu Informatycznego wraz z integracją systemów administracyjnych z medycznymi, przyczyniła się do zmniejszenia nakładów pracy oraz skrócenia czasu przepływu informacji w placówce. Przyspieszono proces rozliczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia. To efekt rejestrowania zdarzeń medycznych bezpośrednio w miejscu ich realizacji, w Izbie Przyjęć, na oddziale i w gabinecie lekarskim oraz zautomatyzowania procesu wystawiania faktur za wykonane świadczenia medyczne.

 

- Wszystkie zmiany,  jakie dokonują się w naszym szpitalu w ostatnich latach, realizujemy przede wszystkim z myślą o pacjentach i ich bezpieczeństwie. Po przystąpieniu do projektu PSIM, zmieniło się w tej kwestii naprawdę dużo. Dzięki elektronicznym zleceniom kierowanym do laboratoriów i diagnostyki obrazowej oraz elektronicznemu powrotowi wyników, nastąpiło znaczne skrócenie czasu potrzebnego na diagnozę. Nad bezpieczeństwem epidemiologicznym w jednostce czuwa elektroniczny system monitorowania zakażeń szpitalnych – opisuje Henryk Przybycień, Dyrektor Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku.

 

W projekt zrealizowany w niżańskim szpitalu zainwestowano ponad 2,5 mln zł. Poza rozwiązaniami systemowymi, placówka wzbogaciła się o nową infrastrukturę sieciową i sprzętową.

 

Wyzwanie dla wykonawców

 

Głównym wykonawcą projektu PSIM była firma Asseco Poland, odpowiedzialna za stworzenie regionalnej platformy wymiany i udostępniania danych medycznych oraz zinformatyzowanie 8 szpitali wojewódzkich. Największy udział w informatyzacji placówek powiatowych i przystosowaniu ich systemów dziedzinowych do wymiany informacji z Regionalnym Centrum Informacji Medycznej, miała firma BMM, odpowiedzialna za projekty w szpitalach w Przeworsku, Jarosławiu, Lubaczowie, Jaśle, Nisku, Nowej Dębie, Kolbuszowej, Rzeszowie, Ropczycach, Lesku oraz w Wojewódzkim Szpitalu w Tarnobrzegu.

 

- Budowa Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej stanowiła dla wszystkich uczestników projektu wielkie wyzwanie. Zrealizowane przedsięwzięcie było nowatorskie w skali kraju i wymagało ogromnego zaangażowania wszystkich stron – opowiada Piotr Pietrzak, Dyrektor Działu Ochrony Zdrowia w BMM.

 

Placówki uczestniczące w PSIM mogły liczyć na stałe wsparcie ze strony dostawców rozwiązań. Poza standardowymi działaniami instalacyjno-wdrożeniowymi uwaga wykonawców skupiona była na ciągłym monitorowaniu postępu prac, i co niezwykle istotne, w przypadku projektów finansowanych z zewnątrz, niwelowaniu odchyleń od harmonogramu. Identyfikacja potencjalnych zagrożeń, już na etapie analizy przedwdrożeniowej oraz wskazanie sprawdzonych rozwiązań, pozwoliły jednostkom uniknąć problemów w czasie wdrożenia.

 

- Dla naszej firmy był to największy i najbardziej złożony projekt, w którym mieliśmy do tej pory okazję uczestniczyć. Z perspektywy czasu, uważam że nasza konsekwencja w działaniu oraz długoletnie doświadczenie w przeprowadzaniu personelu przez zmianę, jaką niewątpliwie jest wdrożenie systemu informatycznego, przełożyło się na sukces tego projektu, w postaci wymiernych korzyści, które mogą odczuć zarówno pacjenci, jak i pracownicy oraz zarządzający placówkami medycznymi – dodaje Piotr Pietrzak.

 

Zintegrowane leczenie i zarządzanie

 

Niezaprzeczalną korzyścią dla pacjentów jest zmniejszenie kolejek w rejestracjach. Pacjent, poprzez Internet, może wyszukać odpowiedniego specjalistę, a następnie oszczędzając czas i koszty dojazdu w komfortowy sposób zapisać się do lekarza, by po chwili otrzymać e-mail i SMS z potwierdzeniem dokonanej rejestracji. Taką samą informację otrzyma każdy pacjent posiadający konto w PSIM, rejestrujący się tradycyjnie.

 

Usprawniono przepływ informacji w placówkach ochrony zdrowia poprzez integracje w jeden spójny system rejestracji medycznych, gabinetów lekarskich, pracowni diagnostycznych, zakładów diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej, oddziałów szpitalnych i innych komórek uczestniczących w procesie terapeutycznym pacjenta. Ma to szczególne znaczenie w diagnostyce, która jest kluczowa ze względu na zdrowie pacjenta, zwłaszcza w przypadkach nagłych. Jeśli pacjent wyraził na to zgodę lekarz ma także wgląd do archiwalnej dokumentacji medycznej zgromadzonej przez inne podmioty zintegrowane z RCIM, w których pacjent się leczył, co nierzadko wpływa na szybkość i trafność diagnozy.

 

Uratować życie mogą dane przechowywane w Regionalnym Rejestrze Danych Ratunkowych. Rejestr gromadzi, w postaci tzw. karty ratunkowej istotne dane medyczne o pacjentach, takie jak grupa krwi, przebyte choroby, alergie itp. Informuje też o zasobach ważnych z punktu widzenia ratownictwa medycznego, m.in. o liczbie oczekujących w SOR, dostępnych w danej jednostce łóżek czy wolnych stanowisk intensywnej terapii.

 

Podkarpacki System Informacji Medycznej tworzą także rozwiązania usprawniające zarządzanie i nadzór nad jednostkami ochrony zdrowia. Elektroniczna Platforma Współpracy ZOZ umo­żli­wia pro­wa­dze­nie re­gio­nal­ne­go re­jest­ru umów za­wie­ra­nych mię­dzy pod­mio­ta­mi lecz­ni­czy­mi oraz wzajemną wy­mia­nę zle­ceń. Elektroniczna Platforma Nadzoru służy z kolei bezpośredniemu przesyłaniu do podmiotów nadzorujących, informacji w zakresie sytuacji finansowej jednostki, zawartych kontraktów, posiadanych zasobów, kolejkach oczekujących itp.

 

Dzisiaj, po ponad 6 latach od decyzji o utworzeniu Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej, żadne inne województwo nie może pochwalić się wyższym poziomem zinformatyzowania podmiotów leczniczych oraz bogatszym zestawem e-usług medycznych.

 

Certyfikaty:

 

                   

Partnerzy:

 

               

 

© 2007-2016 Copyright by BMM Sp. z o.o.

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies, zapisywane na urządzeniu użytkownika. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Korzystając z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

Polityka cookies
Realizacja: Ideo

CMS   Edito Powered by