top_bg.jpg [123.67 KB]

Polityka Prywatności dla kandydatów do pracy w BMM Sp. z o.o.

 

Spółka BMM ma obowiązek chronić udostępnione lub powierzone jej dane osobowe. Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w Rzeczpospolitej Polskiej.

Niniejsza klauzula informacyjna wyjaśnia kim jesteśmy, jakie dane osobowe przetwarzamy, dla jakich celów i jak długo je przechowujemy, w jaki sposób możesz uzyskać do nich dostęp, w jaki sposób chronimy Twoje dane oraz gdzie mogą być one przekazywane i jakie prawa Ci w związku z tym przysługują.

I. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

BMM Sp. z o.o., z siedzibą przy ulicy Rzeszowskiej 101, 36-060 Głogów Małopolski jest Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane „RODO”), w dalszej części niniejszej klauzuli określana jako BMM .

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych możesz skontaktować się z nami, przesyłając wiadomość na adres: rodo@bmm.com.pl

II. Jakie dane osobowe przetwarzamy?

BMM może od Ciebie pozyskiwać informacje dotyczące Twojego wniosku o zatrudnienie lub nawiązanie współpracy z BMM. Takie informacje na podstawie art. 221 § 1 Kodeksu pracy obejmują: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Z własnej inicjatywy możesz chcieć przekazać nam dodatkowe informacje w CV, liście motywacyjnym lub podobnym dokumencie, co do których nie masz prawnego obowiązku ich podania, w szczególności na podstawie Kodeksu Pracy. W takiej sytuacji Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez BMM w celu zawarcia umowy o pracę.

Dlatego, jeżeli chcesz przekazać nam dokumenty zawierające również dodatkowe informacje rozumiemy, że poprzez złożenie aplikacji zgadzasz się na to, aby spółka BMM przetwarzała Twoje dane osobowe.

Nie masz obowiązku przekazywania nam dodatkowych informacji. Jeżeli nie chcesz abyśmy przetwarzali więcej Twoich danych osobowych niż wynika to z przepisów prawa, nie zamieszczaj tych informacji w przesłanym CV.

 

              III.      W jaki sposób Twoje dane są pozyskiwane?

W toku prowadzonego przez nas procesu rekrutacji gromadzimy dane osobowe naszych kandydatów do pracy. Dane osobowe pozyskujemy na dwa sposoby, bezpośrednio od kandydatów (na łamach naszej platformy rekrutacyjnej dostępnej w zakładce Kariera na naszej stronie internetowej, w tym za pośrednictwem serwisów pracuj.pl, goldenline.pl lub od podmiotów trzecich, w szczególności:

a) Od agencji rekrutacyjnych, agencji pracy, pośredników oraz dostawców usług;

b) Z ogólnodostępnych źródeł danych, takich jak Linkedin;

c) Od agencji marketingowych lub eventowych w zakresie, w jakim są to dane wykorzystane do prowadzenia procesów rekrutacji;

d) Od obecnych i byłych pracowników BMM, innych osób współpracujących z BMM.

BMM przetwarza również dane osobowe pracownika dostarczone bezpośrednio przez niego lub od podmiotów trzecich wskazanych powyżej.  

IV. W jakim celu przetwarzamy Twoje dane?

Informacje na Twój temat są zawsze traktowane jako poufne i wykorzystywane wyłącznie w celu oceny złożonej aplikacji, przekazania Ci informacji na temat procedur rekrutacyjnych, przetwarzania aplikacji na potrzeby realizacji procesu rekrutacji oraz podjęcia kroków na Twój wniosek przed zawarciem umowy (na podstawie art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 6 ust. 1 lit. (b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)), w tym na podstawie Twojej zgody w celu przyszłych rekrutacji.

V. Jakie są konsekwencje nieprzekazania Twoich danych?

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, jednak wymagane w celu wzięcia udziału w rekrutacji, spełnienia dalszych wymogów prawnych i/lub do zawarcia z Tobą umowy. Niedostarczenie nam wymaganych informacji uniemożliwi wzięcie udziału w procesie rekrutacyjnym i/lub przesyłanie informacji związanych z przyszłym procesem rekrutacyjnym.

VI.Przez jaki czas przechowujemy Twoje dane osobowe?

BMM przechowuje Twoje dane osobowe tak długo jak wymagają tego obowiązujące przepisy prawa lub przez okres, w którym niezbędne jest przetwarzanie danych osobowych dla celów określonych w niniejszej Klauzuli Informacyjnej.

BMM przechowuje przekazywane przez Ciebie dane za pośrednictwem serwisu rekrutacyjnego przez czas trwania procesu rekrutacji wyłącznie na potrzeby realizacji tego procesu, a także w celu spełnienia nałożonych przez obowiązujące przepisy prawa wymagań w zakresie ewidencjonowania danych. Jeżeli wyrażasz chęć pozostawienia Twoich dokumentów w naszej bazie kandydatów na okres dłuższy, w tym na poczet przyszłych rekrutacji, będzie wymagana Twoja zgoda.

BMM określił własne, krótsze okresy przechowywania Twoich danych niż wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów. W celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu BMM będzie przechowywał Twoje dane przez okres do 9 miesięcy, a gdy wyrazisz  zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach BMM będzie przechowywał Twoje dane przez okres do 18 miesięcy.

             VII.      Komu zostaną udostępnione Twoje dane osobowe?

BMM udostępnia dane osobowe podmiotom trzecim w zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. Twoje dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celach, o których mowa w niniejszej klauzuli lub w celach, które są z nimi ściśle powiązane.

Możesz w każdej chwili zażądać uzyskania informacji o podmiotach, którym udostępniono Twoje dane osobowe oraz zakresie udostępnionych informacji na Twój temat poprzez kontakt na następujący adres e-mail: rodo@bmm.com.pl.

Dane osobowe będą przechowywane na serwerach zlokalizowanych w Unii Europejskiej i mogą być przekazane - na podstawie standardowych klauzul ochrony danych - do państwa trzeciego w związku z korzystaniem przez administratora z rozwiązań chmurowych dostarczanych przez firmę Microsoft. Stosowane przez Microsoft standardowe klauzule umowne zgodne z wzorcami zatwierdzonymi przez Komisję Europejską, dostępne są pod adresem: https://www.microsoft.com/en-us/licensing/product-licensing/products.aspx w części Online Services Terms (OST).

            VIII.      Jakie prawa Ci przysługują?

Jako kandydat do pracy, masz prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych znajdujących się w posiadaniu BMM, żądania ich poprawienia, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo przeniesienia danych oraz sprzeciwiania się ich przetwarzaniu. Masz prawo uzyskania kopii danych przekazywanych do państw trzecich. W celu skorzystania z tych praw, proszę kontaktować się drogą elektroniczną, przesyłając wiadomość na adres: rodo@bmm.com.pl.

Jeżeli dane przetwarzane są na podstawie Twojej zgody, możesz cofnąć zgodę w każdym momencie. Jeżeli cofniesz zgodę, nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prywatności i ochrony bezpieczeństwa informacji masz także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Prawa te mogą być ograniczone, jeżeli spełnienie Twojego żądania ujawniłoby dane odnoszące się do innej osoby lub jeżeli poprosisz nas o usunięcie informacji, które są wymagane przez prawo lub ich zachowanie jest konieczne ze względu na prawnie uzasadniony interes administratora danych.

IX. Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych.

BMM wykorzystuje środki bezpieczeństwa o charakterze technicznym, fizycznym i administracyjnym w celu zapobiegania ryzyku utraty, niewłaściwego wykorzystania, ujawnienia lub zmodyfikowania informacji przekazanych przez Ciebie, a także ryzyku nieuprawnionego dostępu do tych informacji, a ponadto wymaga dostawców usług (podmiotów przetwarzających) wykorzystywania zapewniających analogiczny stopień bezpieczeństwa środków o charakterze technicznym, fizycznym i administracyjnym w celu zapobiegania ryzyku utraty, niewłaściwego wykorzystania, ujawnienia lub zmodyfikowania informacji przekazanych przez użytkownika, a także ryzyku nieuprawnionego dostępu do tych informacji.

X. Jak możesz się z nami skontaktować?

W przypadku jakichkolwiek kwestii, problemów czy skarg związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych proszę skontaktować się z nami pod adresem: rodo@bmm.com.pl.

XI. Zgoda

Kandydat do pracy, korzystając z konkretnego serwisu rekrutacyjnego w celu wzięcia udziału w rekrutacji prowadzonej przez BMM, wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych poprzez wyraźne działanie potwierdzające (np. przez przesłanie swojego CV i/lub wprowadzenie do formularza swoich danych osobowych). W ten sposób przekazanie danych za pośrednictwem serwisu rekrutacyjnego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na gromadzenie, przetwarzanie, wykorzystywanie, przechowywanie i przekazywanie danych osobowych użytkownika przez BMM w sposób określony w Informacji. Przesyłając dokumenty aplikacyjne wyrażasz też zgodę na załatwianie drogą elektroniczną wszystkich spraw dotyczących rekrutacji, aplikacji, weryfikacji tożsamości oraz procesu wdrażania nowych pracowników.

JEŚLI NIE WYRAŻASZ ZGODY NA GROMADZENIE, WYKORZYSTYWANIE I UJAWNIANIE SWOICH DANYCH OSOBOWYCH W SPOSÓB WSKAZANY POWYŻEJ, NIE MOŻESZ KORZYSTAĆ Z SERWISU REKRUTACYJNEGO.

Jeśli pragniesz aplikować na stanowisko w BMM z pominięciem serwisu rekrutacyjnego, musisz się skontaktować z BMM bezpośrednio.

Partnerzy

Partnerzy

Zaufali nam

Kontakt

BMM Sp. z o.o., ul. Rzeszowska 101, 36-060 Głogów Małopolski